Terms and Conditions

Regulamin sklepu internetowego monvita.pl

Cześć! Nazywam się Monika Hajduk i jestem twórcą wszystkich produktów elektronicznych w tym Sklepie. E-booki, cook-booki i jadłospisy sprzedawane w Sklepie internetowym mają za zadanie edukować, inspirować i zachęcać do zdrowego stylu życia.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, prowadzonym przeze mnie pod adresem www.monvita.pl. Zostały w nim zawarte wszystkie informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Ku formalności, moje dane rejestrowe to: Centrum Dietetyczne MonVita Monika Hajduk, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Tomcia Palucha 5 m. 2, 05-800, NIP: 534-226-90-96, REGON: 36021126.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zachęcam do kontaktu: .

Życzę owocnych zakupów!

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą/Usługodawcą umowę której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sprzedawca/Usługodawca – Monika Hajduk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne MonVita Monika Hajduk”, ul. Tomcia Palucha 5 m. 2, 05-800 Pruszków. NIP: 534-226-90-96, REGON: 36021126.
 4. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dokumenty elektroniczne.
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.monvita.pl,
 6. Operator Płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www: przelewy24.pl, e-mail: . PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwany dalej Serwisem Przelewy24
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem xxx,

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny na stronie internetowej www.monvita.pl i prowadzony jest przez Centrum Dietetyczne MonVita Monika Hajduk, ul. Tomcia Palucha 5 m. 2, 05-800 Pruszków, NIP: 534-226-90-96, REGON: 36021126.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 4. W celu korzystania ze Sklepu oraz w celu dokonania w nim zakupu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych z ramienia komputera i innych urządzeń. Wystarczające są:  standardowa przeglądarka internetowa, system operacyjny, dostęp do internetu oraz aktywny adres e-mail.

 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie lub sprzedaż bez konieczności posiadania konta. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
 3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca oferuje Kupującemu możliwość zapisania do bezpłatnego newslettera, W takim przypadku Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail o ciekawostkach żywieniowych, o nowościach w Sklepie, aktualnych promocjach czy innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Umowy dokonywane za pośrednictwem Sklepu dotyczące dostarczenia treści cyfrowych są odpłatne.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe środki techniczne mający zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług, w tym ochrony danych osobowych Kupującego.
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać na adres e-mail .
 7. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie produkty elektroniczne dostępne w Sklepie Sprzedawcy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 5
Składanie zamówienia i zawieranie umowy

 1. W celu dokonania zakupu produktu elektronicznego w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać sposób płatności oraz zaakceptować Regulamin.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, co stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 3. Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Zakupiony produkt w postaci treści cyfrowej zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób mailowy. Zakupiony produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.

 

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7
Zgoda dotycząca zakupu w Sklepie internetowym www.monvita.pl

 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni). Wiem, że tracę ustawowe prawo do odstąpienia, ale mogę w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Rozumiem, że zamówienie usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny pozbawiony wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres .
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem xxx
 3. Administratorem podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia danych osobowych jest „Centrum Dietetyczne MonVita Monika Hajduk”, ul. Tomcia Palucha 5 m. 2, 05-800 Pruszków, NIP: 534-226-90-96, REGON: 36021126.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora.
 5. Dane o zamówieniu będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane zawarte w koncie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane przechowywane w bazie newsletterowej będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera.

 

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.